Akceptuję i przechodzę do serwisu
Informacje dotyczące danych osobowych – informacje przekazywane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Niniejszym informujemy, że:

 • Administratorami działającymi na zasadzie współadministrowania Pana/Pani danych osobowych podanych w zapytaniu dotyczącym oferty, podczas kontaktu związanego z zapytaniem dotyczącym oferty, podczas wstępnej rezerwacji nieruchomości lub w formularzu marketingowym (jeśli był wypełniany) są:
  „ECO-CLASSIC” Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, rodo@grupa-eco.pl
  oraz spółki celowe powołane przez w/w spółkę do realizacji poszczególnych inwestycji:
  - „Invest-Bud I” sp. z o. o. w Warszawie - (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, rodo@grupa-eco.pl
  - „Obrzeżna 11” sp. z o. o. w Warszawie- (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, rodo@grupa-eco.pl
  - „Cedrowa” sp. z o. o. w Warszawie -,(02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, rodo@grupa-eco.pl
  - „Przy Arsenale” sp. z o. o. w Warszawie - (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, rodo@grupa-eco.pl
  - „Moja Północna” sp. z o. o. w Warszawie - (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, rodo@grupa-eco.pl
  dalej wspólnie jako ADO.
  ADO realizują wspólny cel jakim jest umożliwienie mi zapoznanie się z ofertą inwestycyjną podmiotów z Grupy ECO-Classic sp. z o. o. oraz prowadzenie komunikacji, w tym komunikacji marketingowej związanej z określonymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi prowadzonymi przez podmioty z w/w Grupy.
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez ADO:
  • w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym przedstawienia oferty, dokonania wstępnej rezerwacji nieruchomości – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO;
  • w przypadku gdy wyraził/a Pan/Pani na to zgodę i  w zależności od rodzaju udzielonych przez Pana/Panią zgód marketingowych w celu przesyłania informacji handlowo-marketingowych drogą elektroniczną lub w celu przekazywania informacji handlowo-marketingowych drogą telefoniczną - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z at. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne;
  • w celu związanym z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez ADO pracownikom i współpracownikom, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne (np. dostawcy usług teleinformatycznych), usługi prawne i doradcze, usługi handlowo-reklamowe, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)/organizacji międzynarodowej.
 • Pana/Pani dane osobowe będą:
  • przetwarzane i przechowywane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym przedstawienia oferty, dokonania wstępnej rezerwacji nieruchomości przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji/rozmów związanych z zapytaniem dotyczącym oferty, ze wstępną rezerwacją nieruchomości;
  • przetwarzane i przechowywane w w celu przesyłania/przekazywania informacji handlowo-marketingowych przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, w którym zostały zebrane jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na otrzymywanie takich informacji;
  • przetwarzane i przechowywane w celu związanym z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą – przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 • W określonych przepisami prawa przypadkach przysługuje Panu/Pani prawo do żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych
 • Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody marketingowej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę mogę wycofać między innymi poprzez wysłanie wiadomości na adres rodo@grupa-eco.pl
 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 • Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednak:
  • niezbędne do kontaktu w związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym oferty lub do dokonania wstępnej rezerwacji nieruchomości; brak podania danych może skutkować brakiem możliwości przedstawienia oferty w określony sposób, dokonania wstępnej rezerwacji nieruchomości;
  • w określonym zakresie niezbędne do podejmowania działań marketingowych, na które wyraził/a Pan/Pani zgody marketingowe. Brak podania określonych danych będzie skutkował brakiem możliwości podjęcia działań marketingowych zgodnych z udzielonymi przez Pana/Panią zgodami.
 • Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • ADO ustalili, że:
  • obowiązek informacyjny będzie wykonywany wobec Pana/Pani osoby przez „ECO-CLASSIC” Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie;
  • za umożliwienie Panu/Pani wykonywania praw związanych z ochroną Pana/Pani danych osobowych odpowiedzialna jest „ECO-CLASSIC” Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie niezależnie od tego może Pan/Pani wykonywać swoje prawa również wobec pozostałych współadministratorów.
  • ADO ustalili wspólny punkt kontaktowy, tj.: 22 380 11 11, rodo@grupa-eco.pl

Uzgodnienia ADO mogą być Panu/Pani udostępnione na Pana/Pani życzenie między innymi poprzez przesłanie ich na wskazany przez Pana/Panią adres e-mail.


Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:
Dodatkowo informujemy, że z uwagi na fakt, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.
Projekt

Projekt

Moja Północna to projekt cztero etapowego osiedla. Obecnie startujemy z trzecim etapem.
Budowa I i II etapu została zakończona. W budynkach można było znaleźć mieszkania o zróżnicowanych metrażach.
Na parterze i pierwszym piętrze zaprojektowano powierzchnie biurowe i handlowe. 

- certyfikowane materiały konstrukcyjne i budowlane;

- funkcjonalny standard części wspólnych;

- windy renomowanego producenta;

- duże okna;

- atrakcyjna wizualnie fasada;

- komfortowy garaż podziemny i komórki lokatorskie;

- wózkownie przy wszystkich wejściach do klatek;

- zielony i wolny od ruchu samochodowego wewnętrzny dziedziniec;

- każde mieszkanie posiada balkon, loggie lub taras;

- mieszkania na parterze z bezpośrednim wyjściem do przydomowego ogródka;

- całodobowy monitoring;

- droga dojazdowa, chodniki i ich nawierzchnie umożliwiają poruszanie się po terenie osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich;

- wszystkie mieszkania w budynku będą dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zabudowa

Cała inwestycja zakłada realizację osiedla na terenie zbliżonym do kwadratu z wewnętrznym dziedzińcem.
Każdy kolejny etap realizacji będzie stopniowo uzupełniał cały kwartał.
Architektura projektu jest uniwersalna, prosta i czytelna. Zastosowana na elewacjach kolorystyka podkreśla zróżnicowany charakter części i funkcji budynku z jednej strony, z drugiej stanowi kontynuację stylistyczną sąsiedniego Centrum Handlowego.

Forma projektu koresponduje z charakterem dzielnicy, będącej przyjaznym miejscem do życia dla aktywnych i pełnych optymizmu osób. Zielony, przyjazny i wolny od ruchu samochodowego wewnętrzny dziedziniec uzupełni nowoczesną architekturę oraz stanie się miejską enklawą spokoju pośród tętniącego codziennym gwarem otoczenia zewnętrznego.

Mieszkania zaprojektowane zostały jako funkcjonalne, uniwersalne przestrzenie, dostosowane do zróżnicowanych potrzeb klientów. Zastosowane materiały budowlane i wykończeniowe oraz rozwiązania techniczne gwarantują bezproblemową eksploatację.

Zabudowa

Zdjęcia z budowy inwestycji

II ETAP Luty 2023 r - Zdjęcia z budowy inwestycji

IMG_20230214_203525.jpg IMG_20230214_203851.jpg IMG_20230214_203441.jpg IMG_20230214_203247.jpg IMG_20230214_203721.jpg

II ETAP Grudzień 2022 r - Zdjęcia z budowy inwestycji

IMG_20221221_135144.jpg IMG_20221221_132049.jpg IMG_20221221_131957.jpg IMG_20221221_132431.jpg IMG_20221221_135024.jpg

II ETAP Wrzesień 2022 r - Zdjęcia z budowy inwestycji

IMG_20220923_115341.jpg IMG_20220923_114820.jpg IMG_20220923_114657.jpg mp2.jpg IMG_20220923_114534.jpg IMG_20220923_115550.jpg

II ETAP Czerwiec 2022 r - Zdjęcia z budowy inwestycji

IMG_20220628_095058.jpg IMG_20220628_112517.jpg IMG_20220628_095358.jpg IMG_20220520_142349.jpg IMG_20220520_140558.jpg IMG_20220507_144428.jpg

II ETAP Marzec 2022 r - Zdjęcia z budowy inwestycji

IMG_20220319_124039.jpg IMG_20220319_123821.jpg IMG_20220319_123833.jpg IMG_20220319_124022.jpg IMG_20220319_123958.jpg IMG_20220319_124213.jpg

II ETAP Styczeń 2022 r - Zdjęcia z budowy inwestycji

IMG_5740.JPEG IMG_5745.JPEG IMG_5738.JPEG IMG_20220131_133735.jpg

II ETAP Teren zabudowy Czerwiec 2021 r.

IMG_20210506_161236.jpg IMG_20210506_160711.jpg IMG_20210507_091219.jpg IMG_20210506_160709.jpg IMG_20210506_162127.jpg

Maj 2021 r.

MP_witryny.jpg IMG_20210507_091724.jpg IMG_20210506_161503.jpg IMG_20210506_161927.jpg IMG_20210506_164136.jpg IMG_20210506_161300.jpg IMG_20210506_162403.jpg IMG_20210506_161400.jpg

Październik 2020 r.

IMG_20201105_112915.jpg IMG_20201105_202210.jpg IMG_20201105_115450.jpg IMG_20201105_115156.jpg 1029261425382424-IMG_20201105_202258.jpg 6.10.jpg IMG_20201105_115251.jpg

Lipiec 2020 r.

IMG_20200728_135754.jpg IMG_20200728_130517.jpg IMG_20200728_124122.jpg IMG_20200728_130413.jpg IMG_20200728_124302.jpg IMG_20200728_130559.jpg IMG_20200728_130422.jpg IMG_20200728_131121.jpg IMG_20200728_130950.jpg IMG_20200728_143953.jpg

Czerwiec 2020 r.

IMG_20200702_122733_1.jpg IMG_20200702_124005.jpg IMG_20200702_123713.jpg IMG_20200702_124325.jpg IMG_20200702_124232.jpg IMG_20200702_124243.jpg IMG_20200702_130518.jpg IMG_20200702_124335.jpg IMG_20200702_130547.jpg

Maj 2020 r.

5.jpg 01.jpg 6.jpg 1.jpg 2.jpg IMG_20200525_112052_1.jpg IMG_20200525_113139_1.jpg

Kwiecień 2020 r.

286.jpg Kopia_IMG_20200420_125623.jpg 288.jpg mp221_l.jpg 281.jpg 282.jpg 283.jpg 285.jpg 287.jpg 289.jpg

Marzec 2020 r.

new5.png new2.png new7.png
×